CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

2. Mục Đích Thu Thập

3. Phạm Vi Thu Thập

1. Sự Chấp Thuận

4. Thời Gian Lưu Trữ

5. Quyền Của Khách Hàng Đối Với Thông Tin
    Cá Nhân

6. Chia Thông Tin Cá Nhân

7. Bảo mật thông tin cá nhân

   Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, khi bạn đăng ký mua sản phẩm, dịch vụ của sachtudonghoadoanhnghiep.com bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại Mục 5 dưới đây.
Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn.

   Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân theo chính sách bảo mật thông tin, bao gồm:
Đơn Hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn;
Dịch Vụ Người Tiêu Dùng, Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn;...
Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Mọi thông tin khai báo phải chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

   Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:
Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi.
Đó là các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký sử dụng mua sản phẩm và sử dụng dịch vụ bao gồm: họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ,... 

   Các thông tin khách hàng sẽ được lưu giữ từ khi đăng ký nhận tư vấn, mua và sử dụng sản phẩm,dịch vụ; khách hàng có quyền yêu cầu kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình.

    * Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.
     * Yêu cầu dừng thu thập thông tin.
     * Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập.
     * Liên hệ: 036 441 8998

   Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân ra bên ngoài. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của bạn sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin này cho mục đích tiến hành dự án.

   Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm đảm bảo những thông tin này không bị cập và sử dụng cho mục đích trái phép.